# HoshiMi 的新站

全新的个人页暂且基本就位,现在你可以通过hoshimi.cn访问这里。


# 其他频道

除了这个主页外,可以从以下频道关注相应动向。

# 微信频道(群青与白)

微信频道包含订阅号、视频号、表情开放平台。
新开设红包封面开放平台。

# 流媒体频道 (HoshiMi_LIVE,星深HoshiMi)

流媒体频道暂时只开放bilibili直播。

# 外派和实验频道

订阅号、视频号 “北师港浸大UIC”
uic.icu
uic.university